Projekt "Równe Szanse" - regulamin

rowne-szanse1 

 

Regulamin rekrutacji

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Projekt pn. „Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacynych i rozwijania uzdolnień" jest realizowany w ramach:

- Osi Priorytetowej 10 Edukacja

- Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

- Poddziałania 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2. Liderem Projektu jest: Fundacja ”Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Partnerami Projektu są Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Lubawka, Gmina Pieszyce, Stowarzyszenie E-Żaczek, Stowarzyszenie Nauczyciele Dzieciom, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska. Realizatorami projektu są Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim "Na Bursztynowym Szlaku", Szkoła Podstawowa w Miszkowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pieszycach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie.

3. Projekt jest realizowany od dnia 3 września 2018 roku do dnia 31 lipca 2020 roku.

4. Niniejszy regulamin określa:

- słownik pojęć

- zakres wsparcia

- warunki uczestnictwa w projekcie

- procedury rekrutacji

- uprawnienia i obowiązki uczestników projektu

- zasady rezygnacji z zajęć

- zasady monitoringu

5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Kierownika Projektu. Projekt jest realizowany w Partnerstwie, podział zadań w projekcie określa umowa partnerska oraz szczegółowy wniosek o dofinansowanie projektu.

6. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są w szkolnym biurze projektu oraz w biurze projektu u Lidera.

 

§ 2

Słownik pojęć

 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

1. Wnioskodawca: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

2. Uczestnik Projektu: osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielone jest wsparcie poprzez jej udział w projekcie dofinansowanym

3. Projekt: projekt „Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacynych i rozwijania uzdolnień”

4. Lider: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

5. Partner/Partnerzy: Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Lubawka, Gmina Pieszyce, Stowarzyszenie E-Żaczek, Stowarzyszenie Nauczyciele Dzieciom, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska

6. Realizator/Realizatorzy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim "Na Bursztynowym Szlaku", Szkoła Podstawowa w Miszkowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pieszycach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie

7. Kierownik Projektu: osoba zarządzająca Projektem

8. WD: Województwo dolnośląskie

9. SL2014: Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego

 

§ 3

Zakres wsparcia

 

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

1. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

2. Organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia

3. Organizacja zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego

4. Realizacja alternatywnych form nauczania

5. Realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych

6. Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli

7. Realizacja opieki specjalistycznej dla uczniów

8. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK

9. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmotów matematyczno-przyrodniczych

 

§ 4

Warunki uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do:

- 100 uczniów/uczennic oraz 3 nauczycieli/nauczycielek Zespółu Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim "Na Bursztynowym Szlaku"

- 70 uczniów/uczennic oraz 3 nauczycieli/nauczycielek Szkoły Podstawowej w Miszkowicach

- 160 uczniów/uczennic oraz 3 nauczycieli/nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach

- 35 uczniów/uczennic oraz 3 nauczycieli/nauczycielek Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju

- 60 uczniów/uczennic oraz 3 nauczycieli/nauczycielek Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pieszycach

- 105 uczniów/uczennic oraz 3 nauczycieli/nauczycielek Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie

 

 

 

 

 

§ 5

Procedury rekrutacji

1. Za proces rekrutacji odpowiada Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji, składający się każdorazowo z 2 przedstawicieli szkoły oraz 1 przedstawiciela Fundacji "Krzyżowa".

2. Informacje o Projekcie oraz rekrutacji dostępne są:

- w każdej ze szkół w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń

- na stronach internetowych szkół oraz Lidera Projektu

- w Szkolnych Biurach Projektu oraz Biurze Projektu w Fundacji "Krzyżowa"

3. Rekrutacja na zajęcia realizowane w szkołach będzie przebiegać w dwóch etapach:

- etap I obejmujący rok szkolny 2018/2019 nastąpi w X.2018 r.

- etap II obejmujący rok szkolny 2019/2020 nastąpi we IX.2019 r.

Rekrutacja na zajęcia poza szkołą będzie odbywała się na bieżąco.

4. Procedura rekrutacji uczniów do projektu obejmuje następujące etapy:

a) złożenie w Szkolnym Biurze Projektu następujących dokumentów wypełnionych i podpisanych przez ucznia pełnoletniego/rodzica/opiekuna prawnego dziecka:

- formularza zgłoszeniowego w postaci deklaracji przystąpienia do projektu,

- oświadczenia dot. przetwarzanie danych osobowych ;

b) weryfikacja kryteriów przez Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji. Kryterium formalnym jest konieczność uczęszczania do szkoły objętej wsparciem. Kryterium szczegółowym jest opinia Zespołu Zadaniowego ds. Rekrutacji;

c) podjęcie decyzji przez Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji o zakwalifikowaniu uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) stworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji lub nieuzasadnionej nieobecności lub długotrwałej choroby uczestnika, uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia, do projektu zrekrutowana zostanie osoba z listy rezerwowej;

e) poinformowanie uczniów/rodziców/opiekunów o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w projekcie.

7. Procedura rekrutacji nauczycieli do projektu obejmuje następujące etapy:

a) wypełnienie i złożenie do Biura Projektu:

- formularza zgłoszeniowego w postaci deklaracji przystąpienia do projektu wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu w szkole objętej wsparciem,

- oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych;

b) weryfikację kryteriów przeprowadzi Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji. Kryterium formalnym jest konieczność zatrudnienia w jednej ze szkół objętych wsparciem. Kryterium szczegółowym są deklaracje upowszechnienia szkolenia poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pokazowych z wykorzystaniem poznanych metod w swojej szkole, uzasadnienie motywacji do udziału w projekcie, deklaracja zorganizowania wewnętrznego szkolenia dla współpracowników szkoły z poznanych podczas wsparcia metod;

c) podjęcie decyzji przez Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji o zakwalifikowaniu uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) stworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji lub 1 nieuzasadnionej nieobecności lub długotrwałej choroby uczestnika, uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia, do projektu zrekrutowana zostanie osoba z listy rezerwowej;

e) poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

8. W ramach projektu dopuszcza się możliwość uczestniczenia 1 ucznia/uczennicy, 1 nauczyciela/nauczycielki w kilku formach wsparcia.

 

§ 6

Uprawnienia i obowiązki Uczestników

 

1. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

2. Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzania swojej obecności na liście obecności.

3. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestników spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

4. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:

– nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć oraz nie uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie,

– złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez rodzica bądź opiekuna.

 

§ 7

Zasady rezygnacji z zajęć

 

1. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników zajęć w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników.

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany powiadomić Szkołę oraz Lidera Projektu pisemnie o tymże fakcie.

 

§ 8

Zasady monitoringu Uczestników

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności.

2. Uczestnik Projektu/ Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązuje się podać dane niezbędne Wnioskodawcy do wypełnienia kwestionariusza SL2014.

3. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny uczestnicy są zobowiązani do udzielania informacji (w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie), na temat rezultatów uczestnictwa przez nich w Projekcie.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie Reguły i zasady wynikające z RPO WD 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 roku.

3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4. Regulamin jest dostępny w biurze Realizatora Projektu oraz w biurze Lidera Projektu, tj. Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.

6. Załączniki do Regulaminu rekrutacji:

a. Formularz zgłoszeniowy - deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznia – załącznik nr 1a

b. Formularz zgłoszeniowy - deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela - załącznik nr 1b

c. Oświadczenie uczestnika projektu dla ucznia – załącznik nr 2a

d. Oświadczenie uczestnika projektu dla nauczyciela – załącznik nr 2b

 

rowne-szanse2