Statut Salosu

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNEGO

SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ

 

     Podstawą prawną Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej jest ustawa  z  dnia  7  kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104; z 1990 roku Nr 14, poz. 86), ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku – O   kulturze   fizycznej  (Dz.  U.  Nr  25,   poz.  113) oraz statut Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 1999 roku.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1.    Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej, zwane dalej SL SALOS.

1.2.    Terenem działania SL SALOS  jest obszar województwa dolnośląskiego, powiatu dzierżoniowskiego, miasta Dzierżoniów, gminy Dzierżoniów,  siedzibą władz - miasto Dzierżoniów.

1.3.   SL SALOS jest młodzieżową organizacją sportowo – wychowawczą i opiera swą działalność na systemie wartości chrześcijańskich, społecznej nauce Kościoła i systemie prewencyjnym księdza Bosko.

1.4.    SL SALOS jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

1.5.    SL SALOS jest członkiem Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6.    SL SALOS jest członkiem Stowarzyszenia Inspektorialnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej.

1.7.    SL SALOS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

1.8.    Władze SL SALOS używają pieczęci okrągłej z napisem SL SALOS w środku i Salezjańska Organizacja Sportowa w Dzierżoniowie na obwodzie pieczęci.

§ 2. Cele i sposoby działalności

Cele i sposoby działania SL SALOS wynikają z nauki Soboru Watykańskiego II:  Konstytucji Pastoralnej O Kościele w świecie współczesnym, Dekretów O wychowaniu chrześcijańskim i O apostolstwie świeckich, a szczególnie z duchowości salezjańskiej i systemu prewencyjnego Księdza Jana Bosko.

Działalność SL SALOS jest odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby ludzi młodych.

2.1. Cele SL SALOS:

2.1. 1. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców) wychowawczych, etycznych i kulturalnych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych tradycją chrześcijańską oraz bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Swoje działania kieruje do wszystkich młodych, a szczególnie do ubogich, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych.

2.2. ,  Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, prawdy, dobra, sprawiedliwości, miłości, tolerancji, przyjaźni, szacunku i poszanowania godności osoby.

2.3.  Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim.

2.4.  Rozbudzanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy SL SALOS.

2.5.  Współdziałanie z innymi jednostkami SALOS

2.6.  Realizowanie zadań zleconych przez  władze SALOS RP.

2.7.  Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

2.8.  Organizowanie sportu, rekreacji, turystyki, imprez sportowych, obozów, szkoleń i kursów w zakresie kultury fizycznej.

2.9.  Przygotowanie dzieci i młodzieży, przez uczestnictwo w czynnych formach kultury fizycznej, do przyszłych zadań zawodowych i konkurencji na wolnym (europejskim) rynku pracy.

2.10.        Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobieganie rozwojowi patologii społecznych.

2.11.         Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.12.         Organizowanie zebrań, odczytów, prelekcji, konferencji i sympozjów oraz wydawanie publikacji.

2.13.        Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, oświatowymi, pomocniczymi, fundacjami, stowarzyszeniami i związkami sportowymi oraz innymi organizacjami społecznymi.

2.14.        Utrzymywanie kontaktów sportowych z organizacjami w kraju i za granicą.

2.15.        Dla uzyskania środków finansowych, koniecznych dla realizacji celów statutowych, SL SALOS może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3.1. Członkami SL SALOS mogą być osoby fizyczne i prawne.

3.2. Członkowie SL SALOS dzielą się na:

3.2.1.   Członków zwyczajnych.

3.2.2.   Członków uczestników.

3.2.3.   Członków honorowych.

3.2.4.      Członków wspierających.

3.3.          Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, przyjęte przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji.

3.4.           Członkami uczestnikami mogą być niepełnoletni uczniowie przyjęci przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji i za zgodą ustawowych opiekunów.

3.5.          Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju salezjańskiego sportu wychowawczego. Godność członka  honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS.

3.6.          Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością w zakresie salezjańskiego sportu wychowawczego i przyjęte przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji.

3.7.          Członkostwo SL SALOS ustaje w przypadku:

3.7.1.      Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie przez członka.

3.7.2.      Skreślenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający jeden rok.

3.7.3.      Wykluczenia członka za działalność na szkodę SL SALOS  lub za nieprzestrzeganie postanowień statutu SL SALOS, w drodze uchwały Zarządu SL SALOS, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

3.7.4.      Od decyzji Zarządu SL SALOS w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka przysługuje mu prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS.

3.8.          Członkowie zwyczajni.

3.8.1.      Mają prawo wybierać i być wybieranymi do władz SL SALOS.

3.8.2.      Uczestniczyć w imprezach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i innych formach działalności stowarzyszenia.

3.8.3.      Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności SL SALOS i domagać się ich rozpatrzenia.

3.8.4.      Członkostwo zwyczajne uzyskuje się na mocy uchwały Zarządu SL SALOS.

3.8.5.      Członkostwo zwyczajne jest stałe, a członkowie władz SL SALOS są wybierani na czteroletnią kadencję.

3.9.          Członkowie uczestnicy.

3.9.1.      Członkowie uczestnicy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

3.10.      Członkowie honorowi.

3.10.1.  Członkiem honorowym SL SALOS może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju salezjańskiego sportu wychowawczego.

3.10.2.  O nadaniu członkostwa honorowego SL SALOS decyduje Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS.

3.10.3.  Członkowie honorowi SL SALOS mają prawo brania udziału w Walnym  Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym i przysługuje im bierne prawo wyborcze.

3.11.       Członkowie wspierający.3.11.1.    Członkiem wspierającym SL SALOS może zostać osoba prawna, działająca zgodnie z ideą salezjańskiego sportu wychowawczego oraz celami SL SALOS, która przyczynia się do rozwoju stowarzyszenia.

3.11.2.    Członkowie wspierający SL SALOS mają prawo brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków SL SALOS  z głosem doradczym i przysługuje im bierne prawo wyborcze.

3.12.          Nowo przyjęci członkowie zwyczajni i uczestnicy SL SALOS wpłacają wpisowe, zaś członkowie zwyczajni, uczestnicy i wspierający SL SALOS wnoszą opłatę członkowską w wysokości i terminie ustanowionym przez Zarząd SL SALOS. Członkowie honorowi SL SALOS mogą  opłacać składkę członkowską według własnego uznania.

3.13.          Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:

3.13.1.    Chronić dobre imię SL SALOS, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz zachowywać nienaganną postawę chrześcijańską i obywatelską.

3.13.2.    Przestrzegać postanowień statutu i uchwał SL SALOS.

3.13.3.    Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych.

3.13.4.    Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym SL SALOS.

3.13.5.    Systematycznie opłacać składki członkowskie.

3.14.          Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do krzewienia idei salezjańskiego sportu wychowawczego oraz realizacji celów statutowych SL SALOS.

§ 4. Organy władzy SL SALOS

4.1.      Organami władzy SL SALOS są: Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS, Zarząd SL SALOS i Komisja Rewizyjna SL SALOS.

4.2.      Kadencja organów władzy SL SALOS trwa cztery lata, a działalność opiera się na przyjętych przez siebie regulaminach.

4.3.      Jeżeli postanowienia statutu SL SALOS nie stanowią inaczej, uchwały władz SL SALOS zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4.4.      W toku kadencji Zarząd SL SALOS i Komisja Rewizyjna SL SALOS  mogą odwołać ze swego grona członków, którzy nie wywiązują się ze swych obowiązków lub swoim postępowaniem sprzeniewierzyli się idei salezjańskiego sportu wychowawczego i naruszyli dobre imię SL SALOS.

4.5.      W toku kadencji Zarząd SL SALOS i Komisja Rewizyjna SL SALOS mogą kooptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani z tym, że liczba kooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danego organu pochodzącego z wyboru. W miejsce osób ustępujących lub odwołanych mogą być dokooptowane osoby z listy osób nie wybranych do władz SL SALOS  przez Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS.

4.6.      W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez prezesa SL SALOS, Zarząd SL SALOS powierza na mocy uchwały pełnienie tej funkcji innemu członkowi Zarządu SL SALOS na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS.

4.7.      Uchwały, o których mowa w art. 4.4. – 4.6. zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

4.8.      Od uchwał, o których mowa  w art. 4.4. – 4.6. przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.

4.9.      Organy władzy mogą powoływać organy wykonawcze, w tym komisje i zespoły problemowe.

§ 5. Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS

5.1.  Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą SL SALOS.

5.2.    W Walnym Zgromadzeniu Członków SL SALOS biorą udział:

5.2.1.      Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni SL SALOS.

5.2.2.      Z głosem doradczym – członkowie honorowi SL SALOS, przedstawiciele członków uczestników SL SALOS, członkowie wspierający SL SALOS lub ich przedstawiciele, członkowie ustępującego Zarządu SL SALOS, ustępującej Komisji Rewizyjnej SL SALOS  oraz zaproszeni goście.

5.3.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS zwoływane jest przez Zarząd SL SALOS jeden raz na cztery lata.

5.4.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS zwoływane jest przez Zarząd SL SALOS w sposób następujący:

5.4.1.      Z własnej inicjatywy.

5.4.2.      Na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych SL SALOS.

5.4.3.      Na żądanie Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

5.4.4.      Na wniosek Zarządu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS jest zwoływane przez Zarząd SL SALOS w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

5.6.    Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS wybiera Zarząd SL SALOS w następujący sposób:

5.6.1.      Członków Zarządu SL SALOS w liczbie 5-11 osób wybiera się imiennie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez członków SL SALOS.

5.7.    Członkowie zwyczajni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członków SL SALOS mają czynne i bierne prawo wyborcze. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

5.8.    Członkowie honorowi SL SALOS, przedstawiciele członków uczestników SL SALOS, członkowie wspierający SL SALOS lub ich przedstawiciele, członkowie ustępującego Zarządu SL SALOS i Komisji Rewizyjnej SL SALOS  oraz zaproszeni goście uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członków SL SALOS mają bierne prawo wyborcze.

§ 6. Zawiadomienie i regulamin Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS

6.1.    Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków SL SALOS z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad winno być doręczone członkom SL SALOS  nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS.6.2.    Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział:

6.1.1.      W pierwszym terminie - co najmniej połowa uprawnionych członków.

6.1.2.      W drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych członków.

6.3.    Obrady Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS prowadzi się na podstawie porządku obrad i regulaminu obrad uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS.

§ 7. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS

7.1.    Podejmowanie uchwał o zmianach w statucie SL SALOS i rozwiązaniu się SL SALOS.

7.2.    Podejmowanie uchwał w sprawach odwołań członków  SL SALOS od decyzji Zarządu SL SALOS wykreślających i wykluczających  ich z listy członków SL SALOS.

7.3.    Uchwalanie głównych kierunków działalności SL SALOS oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu SL SALOS i Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

7.4.    Uchwalanie polityki finansowej na okres czteroletniej kadencji.

7.5.    Wybór  w tajnym głosowaniu prezesa SL SALOS, członków Zarządu SL SALOS oraz członków Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

7.6.    Przyjęcie lub odrzucenie wniosku o absolutorium dla Zarządu SL SALOS.

7.7.    Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu SL SALOS i Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

7.8.    Nadawanie godności członka honorowego.

§ 8. Zarząd SL SALOS

8.1.    Zarząd SL SALOS liczy nie więcej niż 11 członków.

8.2.    W skład Zarządu SL SALOS wchodzą:

8.2.1.      Prezes SL SALOS wybrany w odrębnym głosowaniu.

8.2.2.      Członkowie wybrani imiennie, zgłoszeni przez członków zwyczajnych SL SALOS i biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Członków SL SALOS – 6-10 osób.

8.3.     Członkowie Zarządu SL SALOS pracują honorowo (bez wynagrodzenia). Posiedzenia Zarządu SL SALOS odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące, a uchwały Zarządu SL SALOS zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej  połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 9. Kompetencje Zarządu SL SALOS

9.1.    Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS.

9.2.    Kierowanie bieżącą działalnością SL SALOS.

9.3.    Reprezentowanie SL SALOS między Walnymi Zgromadzeniami Członków SL SALOS.

9.4.    Podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa SL SALOS.

9.5.    Uchwalanie okresowych programów działalności i przyjmowanie sprawozdań, uchwalanie rocznego budżetu i przyjmowanie sprawozdania z jego wykonania.

9.6.    Powoływanie i odwoływanie wiceprezesa SL SALOS, sekretarza SL SALOS i skarbnika SL SALOS.

9.7.    Zarządzanie ruchomym i nieruchomym majątkiem SL SALOS.

9.8.    Podejmowanie decyzji z upoważnienia Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS.

9.9.    Uchwalanie regulaminu działania Zarządu SL SALOS.

9.10. Desygnowanie członków Zarządu SL SALOS do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i charakterze działania.

9.11. Uchwalanie wpisowego i rocznych opłat członkowskich.

9.12. Współdziałanie z proboszczem parafii, dyrektorem domu, organami władzy państwowej, samorządowej, oświatowej, organizacjami pomocniczymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

9.13. Reprezentowanie SL SALOS w sprawach majątkowych, finansowych i organizacyjnych.

9.14. Powoływanie sekcji sportowo – wychowawczych SL SALOS.

9.15. Przyznawanie wyróżnień członkom SL SALOS oraz wnioskowanie do władz nadrzędnych o przyznanie odznak i honorowych nagród członkom SL SALOS.

9.16. Decydowanie o statusie i funkcjach biura SL SALOS jako wewnętrznej jednostki administracyjnej.

9.17. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 10. Komisja Rewizyjna SL SALOS

10.1.     Skład Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

10.1.1.   Komisja Rewizyjna SL SALOS składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS. Pracami kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego. Członkowie Zarządu SL SALOS nie mogą być wybierani do składu Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

10.2.     Kompetencje Komisji Rewizyjnej SL SALOS:

10.2.1.   Przeprowadzenie nie mniej niż jeden raz w roku kontroli działalności Zarządu SL SALOS i przedkładanie sprawozdań oraz wniosków Zarządowi SL SALOS.

10.2.2.   Składanie sprawozdań oraz  wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu SL SALOS podczas Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS.

10.2.3.   Współdziałanie z Zarządem SL SALOS w sprawie egzekwowania działalności zgodnej z ideą salezjańskiego sportu wychowawczego, statutem SL SALOS i regulaminami wewnętrznymi.

10.3.   Komisja Rewizyjna SL SALOS działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

§ 11. Wyróżnienia i kary

11.1.    Za wybitne osiągnięcia, ofiarną i wydajną pracę na rzecz SL SALOS władze stowarzyszenia mogą przyznać wyróżnienia i nagrody.

11.2.     Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd SL SALOS.11.3.     W razie nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, zarządzeń władz SL SALOS, naruszenia zasad współżycia społecznego, działania na szkodę SL SALOS, Zarządowi SL SALOS przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS – prawo wymierzania następujących kar:

11.3.1.   Upomnienia.

11.3.2.   Nagany.

11.3.3.   Zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy.

11.3.4.   Wykluczenia.

11.4.    Od uchwał Zarządu SL SALOS o ukaraniu, członkowi SL SALOS przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS w terminie 30 dni.

11.5.     Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS o ukaraniu jest ostateczna.

§ 12. Organy wykonawcze SL SALOS

12.1. Komisje i zespoły problemowe SL SALOS mogą być powołane z inicjatywy członków SL SALOS na mocy uchwały organów władzy SL SALOS. Mogą one działać w okresie całej kadencji bądź jako doraźne dla realizacji określonych celów.

12.2. Biuro SL SALOS.

12.3.  Inne organy powołane zgodnie z niniejszym statutem.

§ 13. Majątek SL SALOS, fundusze SL SALOS i administrowanie finansami SL SALOS

13.1. Majątek SL SALOS stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości. Fundusze SL SALOS tworzone są ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów oraz własnej działalności gospodarczej.

13.2. Do oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa SL SALOS, wiceprezesa SL SALOS, sekretarza SL SALOS, głównego księgowego SL SALOS, skarbnika SL SALOS.

§ 14. Zmiana statutu SL SALOS


14.1. Zmiana statutu SL SALOS może być dokonana przez Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS  i musi być powzięta większością co najmniej 2/3 głosów członków, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 15. Rozwiązanie się SL SALOS

15.1. Rozwiązanie się SL SALOS może nastąpić na podstawie uprzedniego pisemnego wniosku co najmniej połowy członków zwyczajnych  SL SALOS. Uchwałę w sprawie rozwiązania się SL SALOS podejmuje Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS większością co najmniej 2/3 głosów członków, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

15.2. Ostatnie Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o trybie likwidacji i przeznaczeniu majątku oraz aktywów SL SALOS.

 

Statut SL SALOS uchwalono podczas Zebrania Założycielskiego SL SALOS w Dzierżoniowie w dniu 10 marca 2007 r.